Close

Informació tècnica

Qualitat de servei

Al CATNIX treballem per garantir uns estàndards de qualitat de servei (QoS) que ens permetin oferir el millor servei a totes les entitats connectades. Així, des de la seva petició de connexió, es vetlla tant per informar adequadament de qualsevol canvi que es produeixi al punt neutre com per supervisar el bon rendiment de la xarxa.

Amb aquesta finalitat, no només establim mecanismes per mesurar la qualitat de servei, sinó que també participem activament en iniciatives que treballin pel bon funcionament d’internet, com ara MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security).

Qualsevol modificació en la configuració o canvi físic de la plataforma de peering serà comunicat a la llista de distribució de tècnics de les xarxes connectades amb antelació com a canvi planificat sense afectació. En cas que el canvi impliqui alguna afectació, s’avisarà amb un mínim de 15 dies d’antelació.

1.1. Connexió inicial

Tan bon punt el nou membre hagi rebut la confirmació de la seva connexió amb el CATNIX al punt de presència escollit, se li activarà el port dins els 3 dies laborables següents.

El port del client es col·loca inicialment a la VLAN de quarantena. Els nivells òptics i els controls operatius es realitzen per assegurar que no hi ha cap error o defecte al port, així com per prevenir que no s’activi cap protocol no autoritzat ni s’enviï tràfic no desitjat. Al web es descriuen totes les especificacions tècniques.

Un cop finalitzades totes les verificacions, el port s’assigna a la VLAN de producció i es configura el peering amb el route server i amb l’encaminador de serveis. La data en què es configura el primer peering és considerada la data de pas a producció.

1.2. Canvis sense cap implicació contractual

Si es demana un canvi sense implicació contractual, com ara un trasllat de punt de presència o un canvi de configuració d’adreça MAC, en la configuració del port, aquest canvi s’executarà en la data i hora acordada amb el membre del CATNIX.

1.3. Canvis amb implicacions contractuals

Si s’ha de fer un canvi en la connexió, implicant una actualització contractual, com ara un port addicional o una ampliació de cabal, els canvis es faran, un cop regularitzada la nova situació contractual, en un màxim de 3 dies laborables.

Per baixes en el servei, segons les condicions generals de l’acord de connexió al CATNIX, existeix un període de 2 mesos de notificació contractual a partir de la notificació escrita del client.

1.4. Canvis en la plataforma de peering

Quan sigui el CATNIX qui per necessitats i/o evolució del servei hagi fet algun canvi, aquest ho comunicarà degudament a tots els seus membres. En cas d’afectació a la plataforma, la intervenció es realitzarà fora d’hores per minimitzar l’impacte que se’n pugui derivar.

2.1. Treballs planificats

Tots els manteniments programats i els treballs planificats pel CATNIX amb afectació a la plataforma de peering s’anuncien amb un mínim de 15 dies laborables, exceptuant els casos en què un problema tècnic o de seguretat important requereixi un manteniment immediat, com s’explica a l’apartat Interrupció del servei. En tots els casos, el CATNIX utilitzarà tots els mitjans al seu abast per minimitzar el possible impacte d’aquest manteniment.

Abans de qualsevol manteniment programat amb afectació, el CATNIX aplicarà les tècniques conegudes com BGP session culling (BCP214), per tancar ordenadament les sessions de BGP afectades i fer que el tràfic es redirigeixi per enllaços alternatius i que no hi hagi cap afectació pel tràfic dels participants.

Els manteniments estan exclosos del càlcul per la disponibilitat del servei.

Totes les incidències de manteniment inclouran la següent informació:

 • Data d’inici i hora del manteniment
 • Data de finalització i temps previst del manteniment
 • Impacte previst

2.2. Interrupció del servei (detectada pel client)

Si el client detecta o sospita algun problema, ja sigui en la seva connexió o en la de la infraestructura del CATNIX, l’incident s’haurà de comunicar al CATNIX via telefònica o mitjançant l’eina d’incidències (ticketing).

El CATNIX disposa del servei 24×7 per atendre qualsevol incidència també fora de l’horari laboral.

2.3. Interrupció del servei (detectada pel CATNIX)

Quan des del CATNIX es detecta una incidència, s’informa als clients, bé directament contactant amb l’entitat afectada o via llista de distribució.

El CATNIX proporciona informació actualitzada al seus membres sobre l’evolució de la incidència fins a la seva resolució.

Totes les incidències inclouen la següent informació:

 • Data d’inici i hora de la incidència
 • Temps de resolució esperat de la incidència
 • Impacte
 • Resum i durada final de la incidència un cop tancat el cas

Els processos d’escalat són iniciats automàticament pel NOC del CATNIX en funció de la criticitat i la durada de l’incident.

El CATNIX mesura els següents paràmetres per a cada port:

 • Tràfic d’entrada i sortida, indicant pics
 • CRC (Cyclic Redundancy Check)
 • Col·lisions
 • Prefixos anunciats

Aquestes mesures són utilitzades per l’equip tècnic del CATNIX per detectar incidències de forma proactiva i prevenir-ne l’impacte al servei.

Finalment, els enllaços entre nodes també es supervisen i amplien quan és necessari, per evitar qualsevol risc de congestió.

3.1. El meu portal

Les empreses connectades al CATNIX disposen d’un espai privat anomenat El meu portal. Aquest portal inclou eines que permeten comprovar la qualitat del servei, com un panell de monitoratge (weathermap), informació sobre el volum de tràfic, estadístiques de col·lisions i CRC, una matriu de peering, el servei de Looking Glass, el test de velocitat d’Ookla, el test de velocitat d’M-Lab, NDT, etc. Un cop activat el servei, l’usuari rep un nom d’usuari i contrasenya en la direcció electrònica proporcionada.

3.2. Informes tècnics

El NOC del CATNIX emet informes amb totes les operacions realitzades a la infraestructura i serveis del CATNIX, hagin afectat o no a la disponibilitat dels serveis, amb l’objectiu de ser el més transparents possibles. Aquests informes també inclouen informació sobre interrupcions o incidències quan correspongui i es presenten dos cops l’any a les reunions de la Comissió Tècnica del CATNIX.

El CATNIX monitora el tràfic per a cadascun dels ports de les entitats connectades. A partir d’aquestes dades, es construeix una gràfica de la distribució de l’ocupació de la línia durant 24 hores en trams d’un 10%. El percentatge d’ocupació per sobre del 90% es recopila per setmanes naturals per tal d’extreure estadístiques acumulades per anys.

Quan es detecta una ocupació diària d’un 90% durant una hora aproximadament tres dies a la setmana, ja sigui d’entrada o de sortida, es notifica per correu electrònic al representant tècnic de l’entitat afectada, amb còpia al representant executiu, per tal de monitorar la seva evolució conjuntament. Mentre no se solucioni aquesta situació, es reportarà el primer dilluns laborable de cada mes per correu electrònic.

Quan l’ocupació de la línia en condicions normals estigui per sobre d’un 90% durant 30 hores setmanals, tant sigui d’entrada com de sortida, es notificarà per escrit al representant executiu de l’entitat afectada, incloent en aquesta notificació l’evolució diària de l’ocupació per sobre del 90% durant l’últim mes.

A partir d’aquesta notificació, l’entitat afectada disposarà de 60 dies naturals per ampliar la capacitat de la línia.

L’evolució de les congestions es presenta dos cops l’any a les reunions de la Comissió Tècnica del CATNIX.

MANRS (Mutually Agreed Norms for Routing Security) és una iniciativa global que vetlla per la seguretat i l’eficiència dels encaminaments.

El CATNIX compleix els cinc requisits de MANRS per formar-ne part com a IXP:

 • Filtratge de rutes. El CATNIX utilitza un servidor de rutes de Bird per validar els anuncis de ruta rebuts i, posteriorment, filtrar-los a altres peers.
 • Promoure la iniciativa entre la comunitat IXP. Aquesta acció contempla, a la vegada, la disposició del CATNIX a informar dels beneficis d’aplicar els criteris de MANRS entre els seus membres, a donar-los assistència perquè els apliquin o a fer-ne difusió, entre altres.
 • Protegir la plataforma d’intercanvis. Ho fa a través d’una política en què s’especifica el tràfic no permès.
 • Facilitar la comunicació i cooperació entre operadors de xarxa.
 • Proporcionar eines de monitoratge i depuració. Per exemple, l’eina Looking Glass, una de les més destacades del CATNIX.

Dia hàbil: de dilluns a divendres, excepte festius, considerant el calendari laboral de la ciutat de Barcelona.

Jornada laboral: de setembre a juny, de 9.00 hores a 18.00 hores de dilluns a dijous. Divendres, de les 9.00 hores a les 14.30 hores. Juliol i agost, de 8.00 hores a 15.00 hores de dilluns a divendres.

Hores no laborables: hores fora de la jornada laboral.

NOC (Network Operation Centre): personal tècnic responsable del monitoratge i resolució d’incidències del CATNIX.

Problema de seguretat: emergència tècnica definida com a

 • No aplicació per part del client dels filtres adequats per fluxos o protocols no permesos en la seva connexió i que impacten tècnicament la plataforma i/o la qualitat del servei que es lliura a altres clients.
 • Problema de seguretat originat per la connexió del client, generant fluxos o atacs anormals a la plataforma.
 • Problema material/físic al port del client o als seus equips connectats a la plataforma, generant inestabilitat a la plataforma.

Un problema de seguretat pot requerir un aïllament immediat, parcial o total, de la connexió del client.

Treball planificat: manteniment, configuració del servei, migració o canvi en algun dels serveis oferts pel CATNIX del que s’informa prèviament.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya