Close

Serveis

El meu portal

El meu portal és l’espai privat per a les entitats connectades al CATNIX, una intranet per accedir a serveis i informació que només és accessibles als participants al punt neutre.

Les entitats connectades al CATNIX disposen d’un portal amb les estadístiques de tràfic del port de cada un del participants, els errors de redundància cíclica (CRC) i les col·lisions.

Com a entitat connectada al CATNIX, el punt neutre t’ofereix la possibilitat de consultar a temps real l’estat de totes les connexions. El panell proporciona informació sobre el tràfic entre els tres nodes del CATNIX, així com del tràfic de cadascun dels ports del commutador amb percentatges d’ocupació de línia.

El CATNIX posa a disposició dels integrants una matriu que mostra de forma visual entre quins participants s’intercanvia tràfic.
L’eina es basa en el flux de dades sFlow, una tecnologia de mostreig de paquets inclosa en els commutadors del CATNIX. Té granularitat per mostrar tots els intercanvis, només els bilaterals o només els que es realitzen mitjançant el route server tant per IPv4 com per IPv6.

Mitjançant una plataforma web o via correu electrònic, els participants del CATNIX poden fer el seguiment de consultes i incidències relacionades amb el punt neutre i revisar l’històric de consultes anteriors. Es basa en la plataforma Service Desk d’Atlassian.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya