Close

Declaració d'accessibilitat

El CSUC, com a organisme gestor del Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX), s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://www.catnix.net.

Els subdominis d’aquest web queden exclosos d’aquest compliment.

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data anterior al 10 d’octubre de 2019.
  • Carga desproporcionada: no aplica.

La present declaració va ser preparada el 10 d’octubre de 2019.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 10 d’octubre de 2019.

L’usuari pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de:

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Unitat de Promoció del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), com a responsable d’accessibilitat de catnix.net.

En cas que la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o queixa hagi estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleixi amb els requisits contemplats a la normativa vigent, la persona interessada podrà iniciar una reclamació segons estableix l’article 13 del RD 1112/2018, mitjançant el formulari “Instància genèrica”.

El web catnix.net s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats físiques, sensorials i intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís del CSUC és arribar a complir el nivell de conformitat Triple AAA, tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixen els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), d’agost de 2018. Concretament, cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable. Per això a nivell estatal s’ha desenvolupat un reial decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Contingut relacionat

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya