Close

Nota legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.catnix.net, és propietat del CSUC amb CIF Q-5856253-I i seu social a: C. Gran Capità, 2 (Edifici Nexus), 08034 Barcelona.

Els objectius d’aquest web institucional són:

  • Ser un instrument de comunicació institucional interna i externa.
  • Ajudar els usuaris del web a trobar la informació que necessitin de forma clara, fàcil i intuïtiva.
  • Oferir una visió de conjunt i coherent del CATNIX i dels seus serveis relacionats, tant pel que fa als continguts com a la funcionalitat. Per això s’organitza en diversos apartats diferenciats.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat del CSUC o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús al CSUC. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial d’aquests continguts necessita el consentiment exprés i escrit del CSUC. El CSUC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no depenguin d’ell.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, que és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El CSUC garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que siguin sol·licitades a través d’aquest web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), i en cap cas s’utilitzaran amb altra finalitat que l’expressada en cada cas.

Contacte

Si vols exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades, complimenta el formulari següent corresponent:

I envia’ns-el a:

Responsable tractament
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
C/ Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona
a/e: administracio@csuc.cat

Delegat de protecció de dades
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
C/ Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona
a/e: dpd@csuc.cat

Quin és el termini de resolució?

El CSUC resoldrà sobre la sol·licitud d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. En cas que el CSUC no disposi de dades del sol·licitant, se li comunicarà igualment en el mateix termini.

Què són els drets ARCO?

Segons l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el control sobre les dades personals s’exerceix a través dels anomenats drets ARCO (per les inicials d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició), que donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d’exercir-hi un control efectiu.

Qualsevol persona pot sol·licitar accés a les seves dades i obtenir informació gratuïtament sobre si aquestes dades personals són tractades, amb quina finalitat i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

També pot rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes. A més, pot demanar la seva cancel·lació, és a dir, que siguin suprimides quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries al RGPD.

La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a la disposició d’administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s’han de suprimir les dades.

Per últim, qualsevol persona pot oposar-se també al tractament de les seves dades personals, per exemple, amb una finalitat publicitària o de prospecció comercial, sense necessitat que aquestes siguin cancel·lades.

Quines activitats de tractament realitza el CSUC?

El CSUC duu a terme les activitats de tractament que podeu trobar a la descripció detallada del Registre de les activitats de tractament.

CATNIX. Punt neutre de connexió a internet de Catalunya