Requisits de connexió

L'admissió de noves entitats que vulguin connectar-se al CATNIX serà immediata, sempre que el CSUC hagi verificat els següents requisits administratius i tècnics:

  1. Disposar d'una connexió a internet pròpia, és a dir, que el proveïdor no obtingui l'accés a internet únicament de la seva connexió al CATNIX.

  2. Els proveïdors connectats al CATNIX han de disposar d'un sistema autònom (AS) registrat a algun Registre Regional d'Internet (IRR) de l'Agència d'Assignació de Números d'Internet (IANA) i estar al corrent del pagament de les quotes que els correspongui.

  3. Els membres presents en el CATNIX preferiblement han d'intercanviar el tràfic de les seves xarxes a Catalunya per afavorir l'accés a la informació local amb qualitat de servei. A més, els proveïdors podran establir acords bilaterals de trànsit entre ells.

  4. Cada proveïdor ha de registrar prèviament en el registre d'encaminament de l'IRR de la IANA corresponent, qualsevol ruta i sistema autònom que vagi a anunciar mitjançant el CATNIX, d'acord amb els procediments que disposin els IRR.

  5. Cap proveïdor no haurà de generar transicions d'encaminament ('routing flaps') innecessàries ni anunciarà rutes específiques que no siguin estrictament imprescindibles.

  6. Tot proveïdor haurà d'establir els filtres oportuns d'encaminament per assegurar-se que únicament anuncia les rutes i sistemes autònoms per ell connectats, d'acord amb la informació registrada a l'IRR.

  7. L'accés de tot proveïdor serà permanent i estarà operatiu les 24 hores del dia els 365 dies l'any (descomptant avaries i causes de força major).

  8. El protocol d'encaminament a utilitzar entre proveïdors és el BGP-4, optimitzant al màxim les capacitats d'agregació permeses per l'Encaminament Inter-Dominis sense Classes (CIDR).

  9. Els proveïdors connectats no poden dur a terme accions que siguin il·legals o que vagin en detriment de l'ús del CATNIX per part d'altres proveïdors. Aquestes accions podran ser motiu d'expulsió.

  10. Cada proveïdor connectat al CATNIX ha de fer públiques les dades de les persones de contacte tècnic (per problemes operatius) i directiu (per l'establiment i seguiment dels acords d'intercanvi de tràfic) a la resta de membres del CATNIX. És obligatori que totes les persones de contacte disposin d'adreça de correu electrònic operativa.

L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors pot ser motiu de rebuig de sol·licitud de connexió o de desconnexió per a una entitat connectada prèviament.