Els òrgans de govern

El Consell de Govern del CSUC ha delegat a la Comissió Estratègica del CATNIX la gestió del Punt Neutre d'Internet a Catalunya. Aquesta està formada per un representant de cadascuna de les entitats connectades al Punt Neutre, el representant al Consell de Govern del CSUC del departament competent en matèria de societat de la informació (o persona qui delegui), que actua com a President, i el director d'Administració i Finances del CSUC, que actua com a Secretari.

Les decisions de la Comissió es prendran per majoria de dos terços, a excepció de:

  • L'admissió de noves entitats que es vulguin afegir al Punt Neutre i que seran admeses pels criteris definits, a la seva creació.
  • Els canvis en aquest Conveni, que requeriran unanimitat de tots els signants.

El President convoca aquesta comissió, amb 15 dies d'antelació, almenys una vegada a l'any, durant l'últim trimestre, per fer balanç del funcionament del servei i aprovar la quota anual a pagar durant l'any següent. També es pot convocar quan ho sol·liciti almenys una tercera part de les entitats connectades al Punt Neutre.

A més, també s'ha creat una comissió tècnica, la Comissió Tècnica del CATNIX l'any 1999, per analitzar i debatre els temes relacionats amb el funcionament del servei per a dades. Està constituïda per un representant tècnic de cada entitat usuària, el director d'Administració i Finances del CSUC, que actua com a President, i la coordinadora de Sistemes i Xarxes i la cap de Comunicacions del CSUC, que ho fan com a Secretàries. Aquesta comissió es convoca a petició del President i els seus acords han d'ésser ratificats per la Comissió Estratègica.

Sense perjudici de les competències d'aquesta comissió, la gestió ordinària del Punt Neutre és responsabilitat del CSUC.