CATNIX

Participants CATNIX

El Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX, Catalunya Neutral Internet Exchange) va néixer com a fruit del Pla Estratègic per a la Societat de la Informació ''Catalunya en Xarxa'' de l'any 1999, una iniciativa conjunta del Govern de la Generalitat i Localret, per tal ''d'establir les bases i definir les actuacions que permetin a Catalunya assolir una posició capdavantera en aquesta nova Societat de la Informació''. Una de les accions proposades va ésser la 'creació d'un node neutre a Catalunya''.

El conveni per a la seva creació es va signar el 7 d'abril de 1999 al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat de Catalunya, a iniciativa de l'antic Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i amb el patrocini del llavors Comissionat per a la Societat de la Informació, per interconnectar operadors de telecomunicacions, proveïdors d'internet i la comunitat científica catalana. L'objectiu és encaminar localment el tràfic d'internet de manera que els usuaris finals rebin un millor servei en reduir el camí que la informació ha de recórrer des que es demana (a través del web, de l'ftp, etc.) fins que es rep.

El CATNIX està ubicat a les instal·lacions del CSUC, des d'on es gestiona i des d'on s'ofereixen els serveis de commutació de dades i de transmissió a les entitats connectades. El CSUC també verifica els requisits administratius i tècnics que han de complir totes les futures entitats que s'hi vulguin connectar.

A la imatge es pot veure, d'esquerra a dreta, els signants del Conveni per a la creació del CATNIX, el 7 d'abril de 1999: Juan Puente (Internet Network Services), Roberto Bertia (Sarenet), Xavier Peiró (Catalana de Telecomunicacions SOX, Al-Pi), Salvador Martí (Menta), Miquel Barceló (Institut Català de Tecnologia), Miquel Puig (Comissionat per a la Societat de la Informació), Rafael Español (FCR i CESCA), Pablo Barrachina (Infase Comunicaciones), Marcel Coderch (Retevisión), Joris Siroo (BT Telecomunicaciones) i Tomàs Domínguez (Datagrama).