Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.catnix.net, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), amb CIF Q-5856253-I i seu social a:

C. Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona

L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb el Punt Neutre d'Internet a Catalunya (CATNIX), encarregat d'interconnectar operadors de telecomunicacions, proveïdors d'internet i la comunitat científica catalana.

El web està disponible en català, castellà i anglès, i:

  • Cobreix la informació sobre el CATNIX tant institucional com tècnica, i descriu quina missió té, qui hi participa, quins serveis ofereix i quins són els requisits de connexió.
  • Informa de les novetats del punt neutre i mostra les estadístiques del tràfic agregat i de les xarxes anunciades, en temps real.
  • Proporciona accés a una intranet on exclusivament els participants poden consultar informació detallada sobre estadístiques del commutador, globals i per port, així com les dades de contacte dels representants tècnics de la resta d'entitats.
  • Ofereix enllaços als webs específics de les entitats que hi participen, així com d'altres punts neutres.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat del CSUC o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús al CSUC. Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial d'aquests continguts necessita el consentiment exprés i escrit del CSUC. A més, les marques CSUC i CATNIX estan registrades a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El CSUC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que en depenguin.